LYRIC

1. Kuv ua neej nyob hauv ntiajteb no
Niajhnub ntsib txojkev tsaug muag
Kev tsaus ntuj niajhnub los raug kuv
Lubneej no ntxhov nyo tsi muaj ntsejmuag luag

*Tswv Yexus yog kuv lub zog
Tswv Yexus yog kuv lub zog
Tswv Yexus yog kuv lub zog
Txawm kuv qaug thiab sawv tsi taug
Tswv Yexus yuav tuav kuv tes
Tswv Yexus yog kuv lub zog

2. Tswv Yexus tau coglug tseg cia
Nws yuav niajhnub nrog nraim kuv
Mus txog thaum lub ntiajteb no kawg
Yuav niajhnub txhawb kuv zog thiab coj kuv mus

3. Tus Tswv Yexus yog kuv lub zog
Txawm yuav ntsib txojkev txomnyem
Raug luag thuam thiab raug luag tsimtxom
Yexus yuav nrog kuv thiab coj txoj hauv kev

4. Kwvtij sawvdaws uas ntseeg Yexus
Tswv Yexus yuav nrog nraim nej
Txhob qaug zog rau txoj kev ua neej
Cia Tswv Yexus coj lub neej thiaj vam meej

Added by

yang

SHARE

ADVERTISEMENT