LYRIC

Tag kis no, kuv hnov ib lubsuab hais rau kuv
Tias kuv yuav tau nrog Nws mus
Mus nyob lub ntuj tsis muaj kev txhawj xeeb
Tsis muaj kev mob kev nkeeg ntxiv lawm.

Kuvt sim dheev los ua cas
Kuv lub neej tseem tsaus ntuj nti
Kev mob nkeeg nyob puag ncig kuv
Kuv tej mob ua rau kuv nkees zuj zus
Kuv txoj pa yuav yaj ntshis
Kuv twb pom Nws lubqhov rooj ntugqhib lam lug

Kuv cia siab tias, kuv cia siab tias
Kuv kev mob kev nkeeg yuav yaj yuav xam mus tag
Kuv tos ntsoov Nws, kuv tos ntsoov Nws
Los coj kuv mus nrog Nws nyob saum ntuj ceeb tsheej
Thaum ntawm kuv yuav ua lub neej kaj siab lug ib txhis.

Thaum kawg no, kuv pom Nws lub teeb ci ntsai ab
Kuv zoo siab yuav tau nrog Nws mus….

Added by

yang

SHARE

ADVERTISEMENT