LYRIC

Proto J
Tsev Neeg

Verse 1:
Ncu Qaab Thaum Kuv Tseem Yau
Mej Paab Tuav Kuv Txais Teg
Tsis Muaj Dlaab Tsi Es Yuav Pauv Tauj
Txhua Yaam Uas Mej Naj Hnub Ua Rau Kuv
Kuv Yuav Pauv Tsi Tauj
Tab Si Kuv Tsi Txawj Hab
Cov Lug Kuv Xaav Rau Rhuaj Sab

Chorus:
Mej Yog Tsev Neeg Uas Kuv Hlub
Txhua Yaab Kuv Muab Mej Muaj Rau Kuv
Zoo Hab Pheg Mej Yog Yuav Qhab Rau Kuv
Txaj Le Ua Tsaug Ntauv
Rau Mej Txuj Kev Hlub

Verse 2:
Mej Hab Tab Kuv Tsi Paub Txug Lub Zug
Mej Nab Hnub Sib Lug Yug Kuv
Kuv Txha Luj Hlub Le Nuav
Txawm Kuv Ua Tsi Zoo
Ntawm Le Mej Lub Sab Xaav
Kuv Mab Le Sib Ntaag Dhog Kuv Lub Zug
Lug Ua Kom Mej Zoo Sab
Tab Si Kuv Tsi Txawj Hab
Cov Lug Kuv Zaav Rau Rhuaj Sab

Chorus

Verse 3:
Kuv Zaav Kom Mej Paub
Yog Tsi Mej Txawb Qaaj Kuv
Xov Kuv Yuav Zoo Le Cag
Txhab Le Ua Tsaug Ntauv
Rau Mej Txuj Kev Hlub

Chorus

Txuj Kev Hlub (X3)

Added by

yang

SHARE

ADVERTISEMENT