LYRIC

koj los koj qhuas koj zoo
kuv los kuv tas kuv zoo
leej twg… yog tus zoo tag tag
ib tes tsw pum ib txhum
ib tsuas pum tas ib…
yog taag le xwb nua es..es
txhaj tsis muaj… nub yuav zoo

nws taam nkaus le
dlej hab suav tawg kws
swb tsaug swb luam taag le

**ohhh ho oh koj nplig
kuv nplo yog kuv nphib koj nphoo
yog koj paag kuv poog
yog kuv has koj has
yog koj qw kuv nthe
tes thaum twg tsw muaj qhov chaw kawg
yog ib zoo tuab neeg
caag tsw txawj swb hum

koj los koj lub sab paiv
kuv los kuv lub sab taub
ob leeg.. sab miv ib yaam hom os
tsis muaj tug twg sab ntev
qhov tseeb tseeb mas tim
tas ib swb qhuas ib xwb
ib tsw txu moog lub hwj chim
tsis sib zaam txim
ua ke lug lawm ntev
es txhaj pheej zoo le nuav

ohhh ho oh kuv dlub
qos txig koj los dlub qos ncab
kuv hu koj tau qaug
koj hais kuv txum kag
txhaj tsis muaj nub zoo
tog thaum twg…ib mam thaj yeeb naj
koj yog tug zoo tshaaj
koj xub luag mas yom

Added by

yang

SHARE

ADVERTISEMENT