LYRIC

Jeff and cicily
Lug tsev

Ntau zag koj tsi totaub koj lub neej
ua dleeb tsi los txhum tag le,
Nyuaj rua koj rov qaab moog tsev
Koj tsi khes khes,
Yij meem tsiv dlej
Koj tsi xaav ua tuab neeg phem
Tabsis koj yuam kev dleb dleb

Muaj coob leeg tab tom thov vaajtswv rua koj,
txhua nub thov tsi tseg tsi tu,
thov vaaj tswv kuam koj rov lug,

Rov qaab lug tsev,
Vaaj tswv hu peb,
Txhua tug kws txaav moog nyob dleb,
Vaaj tswv hu koj rov lug tsev

CHORUS:
Thaum twg koj maam le rov lug,
kuv tog nroov koj txhua nub,
ib nub dlhau ib nub,
Kuv tog nroov tsi pum
Koj lug x2 @ end

Thaum twg koj maam le xaav txug,
Tig pum kuv txuj kev hlub,
Ib nub dlhau ib nub,
Kuv tog nroov,
Tog koj lug tsev

Nwgnuav sij hawm tsi tau lig rua koj,
txawm koj xaav le caag log xij,
vaaj tswv zaam tau txhua lub txim,
Rov qaab lug tsev,
Vaaj tswv hu peb,
Txhua tug kws txaab moog nyob dleb,
Vaajtswv huv koj rav lug tsev.

Added by

yang

SHARE

ADVERTISEMENT