LYRIC

Ua cas tsis pum koj
Ua rua kuv lub saab ncu
Txug thaum wb nyob ua ke
Koj nyob kleb no kho
Tsis thov noj qab kuv le
Vim kuv lub saab tseem nyob
Ntawm koj ib leeg xwb
Kuv muab kuv txuj kev hlub khaw tog
Khaw tog rua koj ib leeg
Tog hnub wb yuav rov sib hlub dlua
Hlub mug ib txig

Kuv khaw koj lug paj
Kws koj tau muab rua kuv
Khaw rua kuv lub saab
Yuav txug wb txuj kev hlub
Yog lub paj nuav tsis klig
Le cas los yog koj
Kuv xav hlub koj
Lug nyob ntawm nuav
Lug nrug kuv nyob mus ib txig
Kuv muab kuv txuj kev hlub khaw tog
Khaw tog rua koj ib leeg
Tog hnub wb yuav rov sib hlub dlua
Hlub mug ib txig

Kuv muab kuv txuj kev hlub khaw tog
Khaw tog rua koj ib leeg
Tog hnub wb yuav rov sib hlub dlua
Hlub mug ib txig

Vim koj ib leeg xwb
Txawj ua rua kuv zoo siab
Thaum kuv nyob ib leeg
Muaj kev nyuab saab haab ntxug plawv
Cia le xav txug koj
Ua rua txhuag yam pluj mug
Yog vim le nuav
kuv hlub koj
Haab xav kom koj lug nyob nrug kuv

Kuv muab kuv txuj kev hlub khaw tog
Khaw tog rua koj ib leeg
Tog hnub wb yuav rov sib hlub dlua
Hlub mug ib txig

Added by

yang

SHARE

ADVERTISEMENT