LYRIC

Peb Hmoob…peb Hmoob nyob txhua lub hav,
Raug txoj kev txom nyem ntsuav,
Nej puas hnov Vajtswv hu nej.

Peb Hmoob…peb Hmoob niaj hnub quaj qw,
Raug luag tsim txom lwj ntsuav,
Nej puas hnov Vajtswv hu nej hais tias….

“Kuv cov me nyuam, nej tsis txhob quaj quaj thiab mog
Kuv yuav so nej lub kua muag,
Tsis pub nej txom nyemn txiv lawm.

Kuv cov me nyuam, thaum nej tsa suab thov lub ntuj,
Kuv yeej hnov nej txhua lo lus,
Cia li los cuag kuv,
Kuv yuav hlub nej mus,
Tsis pub nej txom nyem ntxiv lawm.

Kuv cog lus rau nej, tias tus ntseeg hauv nws lub siab,
Thiab lees ntawm nws lub ncauj,
Kuv yog tus Cawm Seej,
Kuv yuav pub txoj sia tshiab rau tus uas los ntseeg,
Nyob ib txhim saumlub ntuj ceeb tsheej.”

Peb Hmoob…peb Hmoob nyob txhua lub zos,
Raug txoj kev txom nyemn tsuav,
Nej puas hnov Vajtswv hu nej.

Added by

yang

SHARE

ADVERTISEMENT