LYRIC

Xaav kuam lub nplaj teb txhob txawj ncig
Lub hnub tsis txhob txawj poob npoo ntuj
Xaav kuam koj nyob huv kuv xub dlag
Zoo le hmo nuav moog taag ib txhis

Tsis xaav kuam muaj pib kev hnub tshaab
Vim yog ntshai tsam koj hloov dlua sab
Tso kuv moog hlub dlua lwm tug tshab
Kuv yuav ua caag ua kuv lub neej

Tus kuv hlub thov koj qha rua kuv tas
Txawm nplaj teb txawj ncig lub hnub txawj poob
Los koj yuav hlub kuv ib leeg moog kuam kawg
Yuav tsis hloov sab moog hlub dlua tug tshab

Nplooj sab tug kuv hlub koj nyob qhov twg
Xaav kuam tau nrug koj nyob qhov ntawd
Vim ntshai tsaam muaj lwm tug sab phem
Tuaj ntxeeg tuaj ntxag koj ncaim ntawm kuv

Tug kuv hlub yog muaj hnub kuv tau koj
Los thov koj txhob ncaim moog hlub lwm tug
Nrug kuv nyob ua kuv tug moog kuam kawg
Twb vim yog xaav ua lub neej nrug koj

Tug kuv hlub thov koj qha rua kuv tas
Txawm nplaj teb txawj ncig lub hnub txawj poob
Los koj yuav hlub kuv ib leeg moog kuam kawg
Yuav tsis hloov sab moog hlub dlua tus tshab

Tug kuv hlub yog muaj hnub kuv tau koj
Los thov koj txhob ncaim moog hlub lwm tug
Nrug kuv nyob ua kuv tug moog kuam kawg
Twb vim yog xaav ua lub neej nrug koj

Added by

yang

SHARE

ADVERTISEMENT