LYRIC

Kuv tau has rua kuv tug kheej
Kuv yuav ua ib sab
Tsis ncu koj lawm
Kuv yuav ua ib sab tso koj moog
Vim txuj moov tsis txug
Txawm sib hlub npaum li caag
Los tsis muaj ib nub
Yuav tau nyob ua ke
Zaag nuav kuv yuav tau tso koj moog
Kus tug mi noog
Zag nuav kuv yuav qheb qhoov rooj
Es ca koj yaa

Thaum kuv ha koj
Baby thaum kuv ha koj
Tas kuv tsis hlub koj lawm mog
Yuav mob kuv lub sab npawm le caag
Koj puas paub tas
Baby koj puas paub tas
Kuv yeej tig tsis tau
Lug saib koj ib muag
Tsaam thaum hov ces koj
Pum kuv kua muag lug

Kuv yuav moog nyob ib leeg
Kuv yuav tsis moog hlub lwm tug
Kom taag tam nuav moog rua lwm tam
Los tseem tog
Seb kuv tug mi noog
Puas yuav rov lug
Yaa lug tsaws huv kuv lub xub dlag
Thaum hov ces
Kuv yuav puag nwg ruaj

Thaum kuv ha koj
Baby thaum kuv ha koj
Tas kuv tsis hlub koj lawm mog
Yuav mob kuv lub sab npawm le caag
Koj puas paub tas
Baby koj puas paub tas
Kuv yeej tig tsis tau
Lug saib koj ib muag
Tsaam thaum hov ces koj
Pum kuv kua muag lug

(Solo)

Txij zag nuav
Moog txug
Thaum nwg rov lug
Thov lub ntuj ca tug neeg kuv hlub
Ca nwg nyob kaaj sab lug
Ca nwg nyob luag ntxhi taag moog le
Ca kuv ncu nwg xwb
Ca kev mob sab rua kuv ib leeg
Vim kuv hlub nwg
Vim kuv hlub nwg

Added by

yang

SHARE

ADVERTISEMENT