LYRIC

Txawm yuav khwv npaum twg
Txawm yuav saab npaum le caag
Los kuv yuav nyob ntawm koj ib saab le nuav moog le
Txawm lub neej yuav muaj kev nyuaj sab npaum le caag
Los kuv yeej tsis tso koj tseg
Kuv yuav hlub koj le nuav
Yuav nrug koj nyob ua ke
Txawm pis kig zoo has phem los kuv yeej tseem hlub koj
Kuv lub sab tsuas muaj tsuas muaj koj ib leeg xwb
Vim koj yog tug kw ntuj tso rua kuv
(*,*) Koj nyob qhov twg yuav muaj kuv lub sab nua nrug ncaim koj
Yaam le tug dluab tshaav ntuj kws nrug ncaim koj
(*) Yuav muaj kuv ua ke nrug koj ncaim koj le nua moog le
Moog ib txhis taag kuv txuj sab
—————————-MUSIC——————————-
Txawm yuav nrhav thaab nplaj teb
Yeej tsis muaj zoo cuag koj
Vim koj muaj lub suab luag ua rua kuv nua zoo sab
Nrog koj nyob zoo le kuv lub neej tshaaj ntuj nrig
Nyob qhov twg los thov tsuas muaj koj
(*, *)(*)

Added by

yang

SHARE

ADVERTISEMENT