LYRIC

Kuv tsa lub suab (2x)
Kuv tsa lub suab, lub suab , lub suab qhuas koj
Los qhuas koj tus Tswv

Kuv tsa lub suab (2x)
Kuv tsa lub suab, lub suab, lub suab qhuas koj

Tus Tswv, koj yog txhua yam tsav uas kuv ntshaws
Kuv lub neej ntawm no yog koj pub, koj pub, dawb dawb rau kuv
Tus Tswv Yexus, koj yog tus tuag theej kuv
Koj tuag theej kuv lub txhoj, lub txhoj, lub txhim saum tus ntoo khaublig
Kuv thiaj li hu…..

Thoob lub ntiajteb tsis muaj leejtwg yuav zoo li koj
Thoob lub qabntuj tsis muaj leejtwg yuav hlub li koj

Added by

yang

SHARE

ADVERTISEMENT