LYRIC

Verse 1:

Lub sij hawm yug noj qaab nyob zoo,
Ua dlaab tsi los tau taag,
ntshaw yaam twg los khwv tau ua yug tug,
ua lub neej tso sab lug,
nrug kwj tij phooj ywg ua lub neej nyob kaaj sab,
muaj txuj kev sis raug zoo nrug yug tsev neeg…

Verse 2:

Tuag kev mob nkeeg raug kag rua yug,
nyaj tug mob nub dlhau nub,
yug paab yug tug kheej los tsi yooj yim,
Tog ntswoov kev paab ntawm lwm tug,
vaajtswv koj yeej totaub,
Kuv tej kev xaav hab tsaug muas,
Kuv lub sab thov txhua nub, vaajtswv cawm kuv…

Verse 3:

Koj txujlug qha tas, khob hab hu,
Kuv najnub thov koj hab hu koj,
Ua tsaug kws koj teb kuv txhua lus thov,
nub nub kub zoo vim muaj koj,
xaav pum tej mivnyuas luj hlub, ntawm yug lug qhov muaj,
Yuav txhawb tej mivnyuas hab paab npaaj puab lub neej,

Chorus:
Ua vaajtswv tsaug.. Nwg pub txuj sa,
rua kuv ua neej nyob ntxiv,
Nws paub tas tshuav.. ntau yaam zoo,
Kuv hab tsev neeg yuav tau ua,
Kuv qhuas vaajtswv ntuj, tug kws khu kuv zoo,
siv kuv qha lwm tug txug, koj txuj kev hlub

Repeat Chorus 1x

Added by

yang

SHARE

ADVERTISEMENT