LYRIC

For your love I’ll try
You and me, Baby
Each day and night Now Yeah
You will be in my heart
And always in my mind
I will think of you
Every moment every time
When I go, Will you let me be in you heart?
Oh yeah, Baby
I loved you from the start
All my love ‘til the next time
Every beat from my heart is
For you love…

Koj puas hlub kuv tag, Lawm yog koj tsuas laam has
Lug ntxag kuv lub sab
Yog tsis muaj sab tag, Thov txhoj dlaag kuv
Yaav tag lug koj hab rua kuv
Kua nyag moog nyag
Koj yuav tuag rua txujkev hlub
Ua rau kuv tub sab kawg nkaus
Yog koj hlub kuv, Qha qhov tseeb

This time Baby
There will be no doubt
Show my love
Cannot sing, cannot shout out loud from my heart
And from my mouth
Kiss you over many times again
Can I reckon what I had
Tell me yea…

Txawm yog koj ua rua Kuv tub sab los
Huv kuv lub sab, Kuv tseem hlub koj tag
Yog koj yuav hlub, kuv Le koj tau has
Kuv mam qheb lub Sab lug hlub koj ib zag ntxiv

For your love I’ll fight
You and me, Baby
All my strength and
All my might
Your love is like a charm
In my heart all the time
I will love you ‘til the last breath
End of time
Can I be what you see?
Very good very please
Oh yea Baby
Show your real love
This moment that we must seize
This is our chance now
Show me how for your love

Kuv ntshawv ib tug hlub, Kws txhawb ua kuv luag
Puag kuv thaum kuv quaj
Qheb qhov rooj rua kuv ncu kuv tsis dlhuav
Txhua zag wb sib ntsib, Pum dlhee nwg yeej luag ntxhi
Nwg saib kuv muaj nujqe heev, Tsis pub kuv muaj kev nyuaj sab
Kuv ntshaw ib tug hlub le nuav

Please don’t break my heart
And promise me
That you’ll love me
With all your heart
If you do, then me and you
Will see, that our love will
Grow and never die…

Added by

yang

SHARE

ADVERTISEMENT