LYRIC

For your love I’ll try
You and me, Baby
Each day and night
Now Yeah
You will be in my heart
And always in my mind
I will think of you
Every moment every time
When I go
Will you let me be in you heart?
Oh yeah, Baby
I loved you from the start
All my love ‘til the next time
Every beat from my heart is
For you love…

Koj puas hlub kuv taaj
Lawm yog koj rua laam hab
Lug txais kuv lub sab
Yog tsis muas sab taaj
Thov txhoj dlaam kuv
Yaam taamlug koj hab rua kuv
Kua nyaaj moog nyaaj
Koj yuav tug rua txujkev hlub
Kws ua kuv twjsab kawg kaus
Yog koj hlub kuv
Qha kua tseem

This time Baby
There will be no doubt
Show my love
Cannot sing, cannot shout
Out loud from my heart
And from my mouth
Kiss you over many times again
Can I reckon what I had
Tell me yea…

Txawm taaj koj ua rua
Kuv twjsab los
Huv kuv lub sab
Kuv tseem hlub koj taaj
Yog koj yuav hlub kuv
Le koj taug has
Kuv mab qheb lub
Sab lug hlub koj

For your love I’ll fight
You and me, Baby
All my strength and
All my might
Your love is like a charm
In my heart all the time
I will love you ‘til the last breath
End of time
Can I be what you see?
Very good very please
Oh yea Baby
Show your real love
This moment that we must seize
This is our chance now
Show me how for you love

Kuv txhawm ib tug hlub
Kws txawm uya rua kuv luas
Puas kuv thaum kuv quas
Qheb qovroj rua kuv
Hlub kuv tsis kluas
Txawm sab wb siv ntsib
Pum kleeb nwg yeej luas ntxeev
Nwg saib kuv muas nubqej heev
Tsis pum kuv muas kev nyuaj sab
Kuv txawm ib tug hlub le nuav

Please don’t break my heart
And promise me
That you’ll love me
With all your heart
If you do, then me and you
Will see, that our love will
Grow and never die…

Added by

yang

SHARE

ADVERTISEMENT