LYRIC

Ib taag hmo los tseem tsis tsaug zug
Caag yuav ncu txug koj tus kuv hlub
Sawm moog saib hnub qub saum qaum ntuj
Tug kuv hlub ncu koj lub xub dlag

Nyob ib leeg khua sab ua luaj
Mloog zaaj nkauj twg los khua lub sab
Caag yuav ncu txhua yaam kws dlhau lug
Tug kuv hlub thaum twg maam sib pom

Music

Ib ntsaim muag twb dlhau lawm ntau xyoo
Kuv nraug hmoob koj puas tseem ncu
Kev sib hlub ntawm koj hab kuv
Yav tag lug kuv tseem ncu tau zoo

Kuv nplooj sab kuv ncu txug koj heev os
Kuv lub neej puas yuav muaj txuj hmoo
Tsis koj dlua nyob rua lwm lub xyoo
Ca sab ntsoov tas yuav tsis koj dlua

Added by

yang

SHARE

ADVERTISEMENT