LYRIC

txuj kev hlub koj tau cog tsev rua kuv
ta koj yeej yuav hlub moog taag koj sij neej
ua rua kuv ca sab vim kuv ntseeg ta
koj yuav hlub kuv taag kuv txaj muab taag nrho rua koj ib leeg

chorus:
yog vim le caag hlub koj mob ua luaj
thaum kuv xaav txug yog kuv paub ta txuj kev hlub mob npaum no
kuv yeej tsis qheb kuv lub sab rua kev hlub
tu sab vim koj dlaag rua kuv ua rua kuv lub sab mob tsis paub zoo

thaum kuv hnov ta koj thaam dlua tus tsaab
ua rua kuv poob sab kuv tsis xaav ntseeg
vim kuv xaav ta koj yuav hlub kuv xwb
thaum saib tuaj rua koj qab kuv ta koj lub sab tsis nyob ntawm kuv

(repeat chorus)

thov kuam koj tsis txhob ntsib txuj kev nyuab sab
le koj ua rua kuv vim kuv hlub koj
kuv ua ib sab tso koj moog rua luag thov ncu ntsoov ha ta txuj kev hlub ntawv tsuas muaj ib zag xwb

repeat chorus

Added by

yang

SHARE

ADVERTISEMENT